תפריט נגישות

תנאי שימוש

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט (להלן: "האתר") של חברת מלגול בע"מ, ח.פ. 512012071 (להלן: "החברה").

כללי

 1. הרכישה באמצעות אתר החברה כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון מהווה הסכם מחייב בין הגולש ובין החברה.
 2. המשתמש יידרש לציין כי קרא את התקנון והסכים לכל תנאיו, ר' להלן, וזאת בטרם יחל את השימוש באתר.
  בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר הכוונה גם לנקבה.
 3. אם אינך מסכים לתנאי התקנון הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 4. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה.
 5. החברה רשאית לשנות את תנאי התקנון מידי פעם בפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי באמצעות פרסום התקנון המעודכן באתר.  

פרטים והגדרות

 1. פרטי החברה הם:
  החברה – מלגול בע"מ, ח.פ. 512012071.
  פרטי כתובת ויצירת קשר – רחוב המסגר 14 א.ת.נווה נאמן ב' , הוד-השרון ת.ד. 24175 ת"א 61241
  טלפון: 03-6150716, 1-700-700-526 דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

כשרות להשתמש באתר

 1. כל גולש (להלן: "גולש" או "לקוח" או "משתמש") רשאי להשתתף בהליכי מכירות באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  8.1 המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, מעל גיל 18.
  8.2 המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
  8.3 המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י  אחת מחברות כרטיסי האשראי.
  8.4 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
 2. חל איסור מוחלט על הספקים ו/או על עובדיהם ו/או על מי שקשור עימם מלהשתתף במכירות של מוצרי הספק באתר.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר ו/או מלהגיש הצעות, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
  10.1 המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
  10.2 המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון;
  10.3 המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון;
  10.4 המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים;
  10.5 בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצר או בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו;
  10.6 אם משתמש הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם החברה או מי מטעמה, ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכש, בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת;
  10.7 אם כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 4. החברה רשאית למנוע ממשתמש את השתתפותו ברכישת מוצרי החברה באמצעות האתר באופן זמני או לצמיתות וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

הליך ההזמנה

 1. כל הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על פי הדין.
 2. המחיר הקובע של המוצר הוא המחיר של המוצר המוצג באתר בעת ההזמנה לרכישה על ידי הלקוח.
 3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין ההוראות הכלליות הנוגעות לרכישות לבין הוראות ספציפיות שנקבעו להלן בתקנון ביחס לסוג מסוים של רכישה, יגברו ההוראות הספציפיות הנוגעות לאותה הרכישה. 
 4. ההרשמה לאתר תעשה על ידי בחירת שם משתמש וסיסמה והקלדת פרטים, כגון: שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, ופרטים נוספים אם וככל שיידרשו לצורך הזמנת מוצר ורכישתו, וזאת בטרם ביצוע ההזמנה. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים אחרת החברה לא יכולה להבטיח את ביצוע ההזמנה.
 5. עם ביצוע הפעולה תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ותינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.
 6. חיוב המשתמש בעלות המוצר שנרכש על ידו יתבצע באמצעות כרטיס אשראי לאחר ביצוע העסקה.
 7. מובהר כי המוצרים השונים המוצעים באתר מצויים ומוחזקים בכל עת במלאי של הספקים המציעים מוצרים באתר והאחראים לאספקתם ללקוח, וכל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות המוצר במלאי של הספק.

לאור האמור, למשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין אובדן רווח ו/או הפסדים כספיים ו/או מכל סוג אחר ו/או נזקים כספיים ו/או כלכליים ו/או בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר ו/או מכל סוג אחר, וכיו''ב.

אספקת/הובלת המוצרים

 1. מועד אספקת מוצר ללקוח הנה בתוך עד 7 ימי עסקים ממועד התשלום בגין העסקה. "מועד אספקת המוצר ללקוח" משמעו- מועד זמינות המוצר לאיסוף הלקוח ממחסני החברה או מועד הגעת המוצר לכתובת למשלוח אשר מסר הלקוח.
 2. איסוף המוצר באופן עצמאי על ידי הלקוח חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום הגעת ההזמנה. במקרה שהלקוח לא יאסוף את המוצר עד המועד האמור, ייחשב הדבר כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה, והחברה תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט להלן לתקנון זה.
 3. מובהר כי זמן המשלוח ממחסני הספק בישראל ו/או בחו"ל המצויין בדף המכירה הינו זמן משלוח מוערך, וכן ייתכנו עיכובים עקב נסיבות ו/או גורמים שונים (כגון: "כח עליון", מזג אוויר, חגי ומועדי ישראל, נסיבות בטחוניות, שביתות ו/או השבתות במשק, עיכובים במכס, וכד'), ועל כן במקרים כאלה החברה אינה ולא תהא אחראית לכל איחור /או עיכוב באספקת מוצרי חו"ל למחסני החברה בישראל, ו/או לכל נזק כספי או מכל סוג אחר ו/או הפסד כספי או מכל סוג אחר ו/או אובדן רווח מכל סוג, שייגרם ו/או עלול להיגרם ללקוח בשל כך.
 4. אספקת המוצר ומסירתו ללקוח תתבצע רק לגבי מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כמפורט בתקנון זה.
  המוצרים יסופקו ללקוח בצירוף חשבונית מס ותעודת אחריות של ספק ישראל לגבי מוצר ישראל; ותעודת אחריות של החברה לגבי מוצר חו"ל. 
 5. הזמנות הטעונות מארזים החורגים מהמידות המפורטות להלן יחייבו איסוף עצמי או תשלום בגין הובלה מיוחדת בתיאום מראש עם החברה: אריזה במידות של מעל ל- 40/40/40 ס"מ ו/או נפח אריזה של למעלה מ- 20 ליטר ו/או משקל אריזה של למעלה מ- 20 ק"ג. ללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין אי אספקת המוצר שלא על פי התנאים האמורים בסעיף זה.

מדיניות הפרטיות

 1. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש הגולש בלבד אשר נדרש לשמור על סודיותם.
 2. אם יבחר הגולש להעביר את פרטי שם המשתמש ו/או סיסמתו האישית לאחר או לאפשר לאחר לעשות בם שימוש, בכל דרך שהיא, החברה תהא רשאית להניח שכל מי שביצע פעולה באמצעות שם המשתמש והסיסמא האישית, עשה כן על פי הרשאה מהגולש. בכל מקרה בו העביר הגולש את פרטי שם המשתמש או סיסמתו האישית לאחר, החברה לא תשא בכל אחריות, מכל סוג, לכל פגיעה ו/או נזק כספי ו/או מכל סוג אחר בגולש, ולרבות לעניין פרטיותו ו/או פגיעה כספית בו, שייגרמו ו/או העלולים להיגרם עקב שימוש כאמור בשם המשתמש ובסיסמתו האישית על ידי אחר.
 3. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בכל מידע שנמסר לה באמצעות האתר ללא הרשאת הלקוח, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין.
 4. האתר מאובטח והחברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, בנסיבות שאינן תלויות בחברה ו/או שאינן בשליטתה ו/או שלא ניתן היה לצפות אותן ו/או הנובעות מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, כספי ו/או מכל סוג אחר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם ייעשה בו שימוש לא מורשה.

 ביטול רכישה והחזרת מוצרים

 1. משתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו, דהיינו, הלקוח רשאי לבטל בכתב את העסקה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר.
 2. לפי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, זכות הביטול לא תחול, בין היתר, לגבי במקרה שהמוצר יוצר במיוחד עבור הלקוח על פי מידות או דרישות מיוחדות; כמו כן, זכות הביטול לא תחול במקרה בו נעשה במוצר שימוש ו/או אריזתו נפתחה/המוצר נפתח.
 3. במקרה שהמוצר הוא מוצר מדף (מוצר במלאי) ולא היה פגום, והוחזר על ידי הלקוח, ייגבו מהלקוח דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, בהתאם לחוק, וכמו כן יושבו על ידי הלקוח לחברה ההוצאות אשר הוצאו על ידי החברה בגין אספקת המוצר ללקוח (כגון: הוצאות החסנה ואשראי).
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה ו/או מכירה כלשהי, במקרים הבאים:
  31.1 אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה זה תושב ללקוח התמורה ששילם בעד המוצר; ו/או-
  31.2 אם יתברר לה כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או מי מטעמו.
 5. במקרים המפורטים בסעיף לעיל, הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בחוזה זה.
 6. החברה רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
  33.1 במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
  33.2 במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה;
  33.3 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;
  33.4 בנסיבות כגון כוח עליון ו/או נסיבות שאינן תלויות או שאינן בשליטת החברה ו/או נסיבות שלא היו ידועות לחברה מבעוד מועד ו/או נסיבות שלא ניתן היה לצפות אותן;
  33.5 בנסיבות של פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעות את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
  33.6 אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו;
  33.7 אם יתברר לחברה כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו.
 7. הודעה על ביטול המכירה כאמור בסעיף לעיל תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדוא"ל אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל הזמנה, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח או תשיב ללקוח כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהא ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה, ולרבות לעניין של נזק ו/או הפסד, כספיים ו/או מכל סוג אחר.

אחריות

 1. מבלי לגרוע מן האמור בסעיפי אחריות שונים בתקנון זה, תחולנה, בנוסף, ההוראות הבאות.
 2. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את החברה.
 3. האחריות הינה על פי חוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006. 
 4. מובהר, והלקוח מאשר כי ידוע לו שתמונות המוצרים בעמוד הפייסבוק של החברה או בקטלוג המוצרים של החברה או של היצרן או באתר האינטרנט של החברה נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הפרשי גוונים בצבעים ו/או הבדלים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.
 5. בכפוף לדין, בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מיוחד, נזק מקרי, ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש במוצר ו/או בביצועי המוצר.
 6. בכפוף לדין, המוצר ניתן לשימוש כפי שהוא. הלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי ולדרישות הלקוח.
 7. מובהר, והלקוח מאשר כי ידוע לו שבמקרה והוכיחה החברה כי מקור הקלקול במוצר הוא בנזק מכוון שגרם הלקוח, החברה תהא פטורה מביצוע תיקונים של כל קלקול שנתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות.
 8. כמו כן, רשאית החברה לדרוש תמורה מהלקוח בעד תיקון שביצעה במוצר לפי דרישת הלקוח, או בעד הובלתו או החלפתו, לפי העניין, אם הוכיחה החברה, לפני ביצוע התיקון, שהקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן:
  42.1 כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר ללקוח;
  42.2 זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות העניין, והכל בכפוף להוראות כל דין;
  42.3 תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היצרן או החברה.
 9. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת לכך שהשירות באתר לא יופרע או יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבינלאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, החברה לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעת המשתמש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהגולש מלהגיש הצעתו או לעדכנה.
 10. החברה לא תשא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי גולשים באתר במהלך המכירות, ההזמנות והרכישות בו.   
 11. החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. החברה אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים, המצאות, רעיונות, פיתוחים, שכלולים, תכנונים, תכנים, מידע, תוספות, שיפורים, יצירה, גילוי, עיצוב ומידע חסוי, אייקונים (icons) ו/או כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלותה הבלעדית של החברה בלבד. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, להעביר, למכור, לשווק, להשתמש או להרשות שימוש בהם בכל דרך אחרת, אלא אם כן החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

שונות

 1. אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר משום הבעת דעה לגביהם, לגבי אופיים או טיבם.
 2. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.  
 3. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב - יפו.
 4. נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה, בימים א' עד ה' בין השעות: 09:00-15:30, במספר דרכים: בדואר האלקטרוני  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. בטלפון : 03-6150716, 1-700-700-526
 5. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
 6. מובהר כי בעקבות הרשמת המשתמש לאתר, ולרבות אישור המשתמש את התקנון הזה וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר באתר, הפרטים שמסר המשתמש ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעם החברה באמצעות פקסימיליה או מערכת חיוג אוטומטי או הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר.

למשתמש יש ההזדמנות בתקנון זה להלן להודיע לחברה כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת כאמור.
מובהר כי דבר הפרסומת מתייחס למוצר מסוג דומה למוצר שנרכש על ידי הלקוח עם הרשמתו או במהלך משא ומתן לרכישה כאמור.
המשתמש רשאי בכל עת לחזור בו מהסכמתו דלעיל, ולבקש להסיר את פרטיו בכל עת מרשימת התפוצה של האתר. הודעת המשתמש כאמור תהא בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת.

נשמח לייעץ ולכוון אותך בבחירת החומרים המתאימים בטלפון: 03-6150716 או:

טלפונים

מעברי צנרת וכבלים -יעוץ

עדי 050-6991632
מעברי צנרת וכבלים, תוסף לבטון קריסטלי, יריעות לבנות ויריעות PRE APPLIED ביטומניות, חומרי הזרקה, עצרי מים, חומרים ביטומניים, PB, יריעות ביטומניות, יריעות HDPE, יריעות גאוטכניות, חומרים צמנטיים, אקרילים, פולאוריטניים, אפוקסים, קלקר, XPS, סרטים בוטילים, EPDM, עצרי מים, סיליקונים

בידוד

פומגלס - עדי פורמן - 050-6991632
תרמלייף - גלעד - 054-3312014

מכירות דלפק - הזמנות ופרטיים

סיגל וטלי 03-6150726

Image

כתובת

מלגול בע"מ
רחוב המסגר 14
א.ת.נווה נאמן ב' , הוד-השרון
ת.ד. 24175 ת"א 61241

טלפון
03-6150716

שעות פעילות
א-ה   06:30 - 15:30
ימי ו'  וערבי חג סגור

Search